НЕВЯДОМАЕ ПАЎСТАННЕ 1863. Частка 9. Абвешчаны рэкруцкі набор як штуршок да паўстання

Праслужыўшы 25 лет, да і торбу
ўзяўшы, ідзі жабраваці! А што граху
набярэшся перад Богам, спрыяючы
маскалеві, таго ніколі Бог не даруе.
"Мужыцкая праўда", № 5.

Пасля захопу тэрыторыі Беларусі ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай, яе жыхароў прымусілі плаціць даніну крывёю на карысць Расейскай імперыі – пастаўляць салдат для захопніцкіх войнаў на Усходзе, задушэння Венгерскага паўстання і прайгранай Крымскай вайны. Разам са шляхтаю ў расейскім войску сталі служыць сяляне і мяшчане, абавязаныя выдзяляць рэкрутаў на 20-гадовую службу: да 1820 г. адзін рэкрут з 200 душ мужчынскага полу, а з 1820 ўвогуле адзін са 125. Гэта была вельмі цяжкая павіннасць, якую ўлады выкарыстоўвалі і для пакарання абаронцаў прыгнечанага беларускага сялянства, як у выпадку паэтаў Паўлюка Багрыма і Францішка Савіча.
І. Рэпін, Праводзіны навабранца
Таму, калі на хвалі ўздыму рэвалюцыйнага руху ў Польшчы з мэтаю адхілення ад яго патрыятычна настроенай моладзі расейскія ўлады ў канцы 1862 абвесцілі  пра хуткі масавы рэкруцкі набор, гэта стала апошняю кропляю на шляху да паўстання.
А. Гроттгер, Лёсаванне рэкрутаў (з цыкла "Вайна")
Згодна загаду імператара Аляксандра ІІ ад 26 верасня (7 кастрычніка па н.ст.) 1862 замест ранейшага выбару рэкрутаў праз лёсаванне ўводзіўся адбор па спісах, у якія ўключылі 12 тысяч удзельнікаў барацьбы супраць ўлады.
Варта ўлічыць і тое, што набор не праводзіўся з 1856. А цяпер да 27 студзеня 1863, дня, які ўрад доўгі час трымаў у таямніцы, неабходна было паставіць пяць чалавек ад кожнай тысячы жыхароў. Нездарма надрукаваны ў Варшаве 22 студзеня 1863 маніфест аб абвяшчэнні паўстання пачынаўся словамі: “Подлы рабаўнічы ўрад, раз'юшаны супрацівам замучанай ім ахвяры, пастанавіў нанесці ёй удар – схапіць некалькі дзесяткаў тысяч самых лепшых і руплівых яе абаронцаў, апрануць у ненавісны маскоўскі мундзір і пагнаць за тысячы міль на вечную галечу і пагібель. Польшча не хоча, яна не можа падпарадкоўвацца гэтаму ганебнаму гвалту і, пад караю ганьбы перад нашчадкамі, павінна аказаць энергічны супраціў”.
Рэкруччына
Патрапіць у рэкруты - гэта быў праклён для селяніна, якога адрывалі ад вясковай грамады. Ён пераставаў існаваць і для сваёй сям'і, паколькі выпадаў з удзелу ў сельскагаспадарчым жыцці тае на два дзесяткі гадоў ды губляў права на бацькоўскі надзел зямлі. Нягледзячы на тое, што служба ў войску дазваляла атрымаць адукацыю і пазбавіцца ад прыгону, скарыстацца такімі выгодамі маглі далёка нямногія. Большасць жа сялян заставалася бязыменнымі ляжаць у могліцах на ўскрайку свету, аддаўшы сваё жыццё ў імя Імператара, для велічы Імперыі і падпарадкавання народаў, якія з ёй змагаліся. 
А. Сахачэўскі, Узяцце палякаў у расейскае войска ў 1863
Паўстанне з дзесяцідзённым спазненнем вымушаныя былі падтрымаць і паўстанцы Беларусі і Літвы, для якіх яго раптоўны пачатак быў нечаканасцю. Як і для расейскіх уладаў. Аднак выбар заставаўся заўсёды: змагацца за вольнасць роднай зямлі ці ўдзельнічаць у захопніцкіх войнах Імперыі і задушэнні спробаў шматлікіх яе народаў вызваліцца з-пад прыгнёту.
1-м лютым 1863 датаваўся выдадзены Маніфест Часовага ўрада Літвы і Беларусі, у якім тутэйшыя паўстанцы салідараваліся з польскімі і прызнавалі першынство Варшаўскага Нацыянальнага ўраду ў кіраўніцтве сумеснай барацьбою.
Маніфест часовага ўрада ў Літве і Беларусі ад 1 лютага
МАНІФЕСТ ПОЛЬСКАГА ЎРАДА
Часовы правінцыяльны ўрад у Літве і Беларусі ад імя польскага Нацыянальнага ўрада абвяшчае наступнае:
§ 1. З сённяшняга дня ўсе сяляне і іншыя жыхары, якога б яны ні былі паходжання і веры, з'яўляюцца свабоднымі, як старапольская шляхта.
§ 2. Польскі Нацыянальны ўрад аддае аселым сялянам, панскім і скарбовым, на вечныя часы ў поўнае ўладанне без чыншаў і выкупаў тую зямлю, якую яны мелі да гэтага часу, а ўсе распараджэнні маскоўскага ўрада адмяняе, таму што гэта зямля польская, а не маскоўская.
§ 3. За гэта сяляне павінны, як шляхта, бараніць польскі край, грамадзянамі якога з'яўляюцца з сённяшняга дня.
§ 4. Парабкі ж, адстаўныя салдаты і ўсе неаселыя, якія толькі пойдуць бараніць польскі край ад маскалёў, атрымаюць самі ці іх сем'і ва ўзнагароду надзел зямлі сама меней у тры моргі.
§ 5. Польскі ўрад узнагародзіць грамадзян за панесеныя імі ахвяры з нацыянальных фондаў.
§ 6. Калі хто не будзе паслушны гэтаму Маніфесту, ці ён пан, селянін, чыноўнік або хто іншы, будзе пакараны паводле польскіх ваенных законаў.
Божа, збаў Польшчу!
Дадзены ў Вільні дня 1 лютага 1863 г.

У Маніфесце часовага правінцыяльнага ўрада Літвы і Беларусі, ва ўмовах адсутнасці нацыянальных рухаў у тыя часы, пад "Польшчаю" і "польскаю зямлёю" разумелася тэрыторыя былой Рэчы Паспалітай як федэратыўнай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага і Кароны Польскай. На жаль, усведамленне гэтага факта розум сённяшняга чалавека пад уплывам нашай нацыянальнай свядомасці цяжка пераварвае (блытаючы сучасную Рэспубліку Польшчу і польскі народ з тымі паняццямі, змест якіх у 1863-м быў зусім іншы). І гэта становіцца падставаю фальсіфікацый ды нават імкнення адмовіцца ад цэлых кавалкаў нашай гісторыі. Той, калі пад "польскім" надэтнічным народам разумелі этнічную супольнасць палякаў, літоўцаў, беларусаў і ўкраінцаў як нашчадкаў спадчыны зніклай з палітычнай карты Еўропы ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай. Федэрацыю якой і імкнуліся аднавіць паўстанцы 1863-га.

Комментарии